Chi tiết về Tác giả

Tân, Mai Duy

  • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Sự phù hợp của mô hình Fama-French - 5 nhân tố cho thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF