Chi tiết về Tác giả

Trâm, Mã Thị Ngọc

  • S. 24 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Vận dụng chuẩn mực kế toán trong ghi nhận thu nhập tại ngân hàng thương mại
    Tóm tắt  PDF