Chi tiết về Tác giả

Yến, Liêu Ngọc

  • S. 57 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Đánh giá việc tuân thủ 15 nguyên tắc quản trị rủi ro lãi suất theo Basel 2 tại các ngân hàng niêm yết
    Tóm tắt  PDF