Chi tiết về Tác giả

Lý, Liêu Minh

  • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Khả năng dự báo phá sản của mô hình Z-score và H-score: Ứng dụng cho các công ty niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF