Chi tiết về Tác giả

Hương, Lan

  • S. 51 (2010) - Sinh viên và nghiên cứu khoa học
    Giải pháp phát triển thẻ thanh toán trong siêu thị ở Tp.HCM
    Tóm tắt  PDF