Chi tiết về Tác giả

Ngọc Giàu, La

  • S. 133 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Thông tin nhà đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn đối với giá cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF