Chi tiết về Tác giả

Hữu Sơn, La

  • S. 149 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực đất nông nghiệp đến an ninh lương thực của quốc gia tiếp nhận
    Tóm tắt  PDF