Chi tiết về Tác giả

Đào, La Xuân

  • S. 42 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Thực trạng chi phí tuân thủ thuế của các doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF
  • S. 73 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Mối quan hệ giữa số thu thuế và tăng trưởng kinh tế
    Tóm tắt  PDF