Chi tiết về Tác giả

Huyền, Lại Thị Thu

  • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của nông hộ huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương
    Tóm tắt  PDF