Chi tiết về Tác giả

Thị Thu Thủy, Lương

  • S. 137 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Ảnh hưởng của quy mô hoạt động đến hiệu quả kinh doanh: bằng chứng thực nghiệm từ các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF