Chi tiết về Tác giả

Thị Thảo, Lương

  • S. 132 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Sự can thiệp nhà nước vào chính sách tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 138 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Ảnh hưởng của giá tài sản và rủi ro đến quyết định đầu tư: bằng chứng từ các doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF