Chi tiết về Tác giả

Ân, Lương Khải

  • S. 75 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Lãi suất trong tranh chấp tín dụng ngân hàng - Một số vấn đề thực tiễn từ tòa án và hướng hoàn thiện
    Tóm tắt  PDF