Chi tiết về Tác giả

Oanh, Lý Hoàng

  • S. 33 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
    Tác động của lạm phát đối với hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.
    Tóm tắt  PDF