Chi tiết về Tác giả

Ánh, Lý Hoàng

 • S. 87 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp phát triển tín dụng vùng Tây Bắc
  Tóm tắt  PDF
 • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Nguyên tắc Taylor và điều hành lãi suất cơ bản ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 90 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Chênh lệch kỳ hạn của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua cơ cấu huy động
  Tóm tắt  PDF
 • S. 92 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp thúc đẩy tăng trường tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 96 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2009 -2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 99 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Một góc nhìn khoa học về sự thoát đáy của nền kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 105 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Kỷ luật thị trường ngân hàng: Luận chứng thực tiễn và bài học cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF