Chi tiết về Tác giả

Hưng, Lý Giao

  • S. 86 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
    Tóm tắt  PDF