Chi tiết về Tác giả

Văn Hải, Lê

  • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Sở hữu tập trung và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp phi tài chính tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF