Chi tiết về Tác giả

Thanh Ngọc, Lê

  • S. 137 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    ác nhân t ảnh hưởng đến cu tc n của các công ty dch du ch nim yết tn th tưng chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF