Chi tiết về Tác giả

Thanh Hoa, Lê

  • S. 140 (2017) - KINH TẾ LƯỢNG TÀI CHÍNH
    Sử dụng thống kê Bayes mờ trong dự báo tỷ giá và một số chỉ số kinh tế
    Tóm tắt  PDF