Chi tiết về Tác giả

Thị Phương Thảo, Lê

  • S. 148 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Tác động của các kênh truyền dẫn chính sách tiền tệ đến thị trường chứng khoán - trường hợp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF