Chi tiết về Tác giả

Thị Nga, Lê

  • S. 156 (2019) - BÀI VIẾT
    Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp ngành dầu khí niêm yết tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF