Chi tiết về Tác giả

Thị Anh Thư, Lê

  • S. 140 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Tác động của sở hữu tổ chức đến chính sách chi trả cổ tức tiền mặt ở các doanh nghiệp Việt Nam
    Tóm tắt  PDF