Chi tiết về Tác giả

Thị Anh Đào, Lê

  • S. 132 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
    Nhận diện điều khoản mềm trong thư tín dụng và biện pháp hạn chế rủi ro
    Tóm tắt  PDF
  • S. 140 (2017) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Liên minh ngân hàng ASEAN - điều kiện gia nhập và triển vọng của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF