Chi tiết về Tác giả

Phan Ái Nhân, Lê

  • S. 152 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Ảnh hưởng bất đối xứng của biến động giá dầu thế giới đến nền kinh tế Việt Nam: tiếp cận dữ liệu tần suất hỗn hợp
    Tóm tắt  PDF