Chi tiết về Tác giả

Ngọc Thắng, Lê

  • S. 130+131 (2017) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Kiểm định thang đo HEdPERF trong bối cảnh dịch vụ giáo dục đại học Việt Nam - nghiên cứu thực nghiệm tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF