Chi tiết về Tác giả

Hoàng Vinh, Lê

  • S. 150 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
    Nhận diện kiệt quệ tài chính dựa vào dòng tiền của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 154+155 (2019) - BÀI VIẾT
    Tác động của chu kỳ vốn lưu động đến lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF