Chi tiết về Tác giả

Hà Diễm Chi, Lê

 • S. 133 (2017) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Nợ vay và quy mô đầu tư của doanh nghiệp có sở hữu nhà nước
  Tóm tắt  PDF
 • S. 140 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Tác động của bảo hiểm tiền gửi đến kỷ luật thị trường ngành ngân hàng Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 146 (2018) - TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  Ảnh hưởng của tính thanh khoản chứng khoán đến đầu tư doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF