Chi tiết về Tác giả

Chí Công, Lê

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách thuế đối với hành vi tuân thủ thuế của các doanh nghiệp tại TP. Nha Trang
    Tóm tắt  PDF