Chi tiết về Tác giả

Cát Vi, Lê

  • S. 153 (2018) - BÀI VIẾT
    Đề xuất mô hình kinh doanh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh fintech
    Tóm tắt  PDF