Chi tiết về Tác giả

Nam, Lê Vũ

 • S. 6 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Nâng cao tính thanh khoản trên thị trường chứng khoán.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Thị trường chứng khoán 2005 – Kết quả hoạt động và giải pháp phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 54 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Chào bán chứng khoán ra công chúng – Nhìn từ góc độ quản lý nhà nước
  Tóm tắt  PDF