Chi tiết về Tác giả

Triển, Lê Vĩnh

  • S. 78 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản trị công ty và hiệu quả hoạt động của các tổ chức tài chính tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF