Chi tiết về Tác giả

Huy, Lê Văn

  • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
    Đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro cổ phiếu ngân hàng trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF