Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Văn

  • S. 1 (2004) - Nghiên cứu trao đổi
    Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường thẻ ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 20 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    Một số giải pháp quản lý và kiểm soát rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
    Tóm tắt  PDF