Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Lê Thanh

 • S. 48 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Các phạm trù giá trị, giá cả, chi phí và thu nhập trong thẩm định giá tài sản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 62 (2011) - Đầu tư tài chính
  Bàn về kỹ thuật điều chỉnh giá bán trong thẩm định giá bất động sản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 72 (2012) - Đầu tư tài chính
  Bàn về trình tự điều chỉnh giá trong thẩm định giá bất động sản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 75 (2012) - Đầu tư tài chính
  Một số vấn đề khi vận dụng cách tiếp cận thu nhập trong thẩm định giá bất động sản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 89 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhận diện bong bóng giá nhà ở tại Tp.HCM
  Tóm tắt
 • S. 92 (2013) - Chủ đề
  Ảnh hưởng của các nhân tố tài chính - tiền tệ đến bong bóng bất động sản nhà đất để ở trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 102 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Hoàn thiện cơ chế tài chính nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập
  Tóm tắt  PDF
 • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm định lý thuyết trật tự phân hạng về cơ cấu vốn thông qua phân tích từ các công ty VN 30
  Tóm tắt  PDF