Chi tiết về Tác giả

Trang, Lê Thụy Diễm

  • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tính kịp thời của báo cáo tài chính: Nghiên cứu thực nghiệm tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF