Chi tiết về Tác giả

Lanh, Lê Thị

  • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tình trạng kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF