Chi tiết về Tác giả

Hoa, Lê Thị Tuyết

  • S. 2 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Công ty chứng khoán Việt Nam nhìn lại chặng đường 4 năm hoạt động.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 10 (2006) - Chủ đề
    Hiệu ứng của các chuyển động lãi suất và sự vận dụng ở Việt Nam
    Tóm tắt  PDF