Chi tiết về Tác giả

Hương, Lê Thị Thu

  • S. 27 (2008) - Đầu tư tài chính
    Tài chính hành vi và khả năng ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 28 (2008) - Đầu tư tài chính
    Tài chính hành vi và khả năng ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. (tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF