Chi tiết về Tác giả

Hương, Lê Thị Thanh

  • S. 6 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Phát triển các giao dịch ngoại hối phái sinh
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Phát triển các giao dịch ngoại hối phái sinh. (tiếp theo)
    Tóm tắt  PDF