Chi tiết về Tác giả

Nguyên, Lê Thị Minh

  • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Tổng quan các nghiên cứu về tác động của quản trị vốn lưu động đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp
    Tóm tắt  PDF