Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Lê Thị Mỹ

 • S. 84 (2013) - Chủ đề
  Công ty quản lý tài sản ở các nước châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Chủ đề
  Ảnh hưởng của nợ xấu đến chênh lệch kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 96 (2014) - Chủ đề
  Xử lý nợ xấu trpmg hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF