Chi tiết về Tác giả

Huệ, Lê Thị Kim

  • S. 73 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản lý và phát triển lành mạnh thị trường tín dụng phi chính thức tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF