Chi tiết về Tác giả

Anh, Lê Thị Kim

  • S. 120 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Vận dụng mô hình IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân
    Tóm tắt  PDF