Chi tiết về Tác giả

Minh, Lê Thị Hồng

 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tình trạng kinh tế vĩ mô và tốc độ điều chỉnh đòn bẩy mục tiêu: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 126 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiệt quệ tài chính và tránh thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối quan hệ giữa vị thế tài sản nước ngoài ròng và sự phát triển tài chính - Trường hợp các nước đang phát triển ơ Châu Á
  Tóm tắt  PDF