Chi tiết về Tác giả

Hà, Lê Thị Hồng

  • S. 66 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    CEO và vấn đề tự nguyện công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết
    Tóm tắt  PDF