Chi tiết về Tác giả

Ly, Lê Thị Chúc

  • S. 122 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Nghiên cứu những khó khăn trong việc tiếp cận vốn ngân hàng của doanh nghiệp vừa và nhỏ
    Tóm tắt  PDF