Chi tiết về Tác giả

Minh, Lê Quang

 • S. 54 (2010) - Đầu tư tài chính
  Ứng dụng mô hình Markowitz giải thích về mức độ hấp dẫn của cổ phiếu ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 93 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Đánh giá tác động của thành phần tiền và thành phần dồn tích đến chất lượng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Đường cong lãi suất trong dự báo kinh tế Việt Nam năm 2014
  Tóm tắt  PDF
 • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Mối liên hệ giữa quản trị vốn lưu động và khả năng tạo lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2008 - 2013
  Tóm tắt  PDF
 • S. 110 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF