Chi tiết về Tác giả

Hiệp, Lê Phan Thanh

  • S. 67 (2011) - Đầu tư tài chính
    Hoàn thiện cơ chế điều hành lãi suất tín dụng ngân hàng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
    Tóm tắt  PDF
  • S. 68 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
    Quản lý vốn khả dụng của ngân hàng thương mại tại ngân hàng nhà nước
    Tóm tắt  PDF