Chi tiết về Tác giả

Hương, Lê Nguyễn Quỳnh

  • S. 101 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 125 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Tác độnng của loại hình sở hữu lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF