Chi tiết về Tác giả

Thắng, Lê Ngọc

 • S. 81 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự thỏa mãn của người học đối với dịch vụ giáo dục đại học
  Tóm tắt  PDF
 • S. 113 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
  Tóm tắt  PDF