Chi tiết về Tác giả

Tú, Lê Ngọc

  • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành giá đất tại TP.HCM
    Tóm tắt  PDF